Liitu ühisveevärgiga

1. Liituva kinnistu aadress *
2. Kinnistu omanik / valdaja *

3. Hoonestus4. Liitumine


5. Veekasutus

6. Reovee ärajuhtimine

7. Reovee reostusnäitajad

Reovee reostusnäitajad esitatakse, kui tegemist on mitteelukondliku veetarbimisega (tööstus, teenindus)

8. Planeeritav liitumisaeg9. Soovitav liitumistpunkti asukoht