Joogivee kvaliteet

Tulenevalt sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele  koostab OÜ Kunda Vesi ühisveevärgist võetava joogivee kontrolli kava igaks kolmeks aastaks . Joogivee kontrolli kava on kooskõlastatud Terviseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindusega.Joogivee kontrolli kava sisaldab endas:

  1. ühe ööpäeva jooksul tarbitava vee kogust aasta jooksul;
  2. uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu;
  3. proovi võtmise kohtade arvu ja nende asukohti;
  4. proovide arvu iga kvaliteedinäitaja kohta ühe nimetatud ajavahemiku jooksul.

Joogivee kontroll jaguneb tava- ja süvakontrolliks.

Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja töötlemise (eriti desinfektsiooni) tõhususe kohta. Joogivee tavakontrolli uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu on ära toodud sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 3. peatüki paragrahvis 8.

Tavakontrolliks võetakse Kunda linna ühisveevärgist 4 proovi aastas.

Joogivee süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”  § 4, 5 ja 6 toodud kvaliteedinäitajatele, välja arvatud radioloogilised näitajad, mida tuleb määrata iga kümne aasta tagant.

Süvakontrolliks võetakse Kunda  linna ühisveevärgist 1 proov  aastas.

Joogivee kontrolli andmed Kunda  linna ühisveevärgist  esitatakse kord kvartalis Terviseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindusele.